Sqlite3 我写修改操作 用什么锁好 作者 看了你几个锁 看不是很明白. 返回

求助
1 411
该叫什么 John 发布于2019/7/7
悬赏:5 飞吻

Sqlite3 我写修改操作 用什么锁好 作者 看了你几个锁 看不是很明白.


 public partial class SqlWith

    {

        public const string NoLock = "WITH(NOLOCK) ";

        public const string HoldLock = "WITH(HOLDLOCK)";

        public const string PagLock = "WITH(PAGLOCK)";

        public const string ReadCommitted = "WITH(READCOMMITTED)";

        public const string TabLockX = "WITH(TABLOCKX)";

        public const string UpdLock = "WITH(UPDLOCK)";

        public const string RowLock = "WITH(ROWLOCK)";

        public const string Null = "Non";

    }


热忱回答1

  • John John VIP0
    2019/7/9

    这些只能用于mssql锁 其它自己写锁

    0 回复

版块

学习文档

最新会员

发布达人

回贴达人