Join后内容如何进行去重? 返回

求助
4 1643
该叫什么 阿斌 发布于2018/2/14
悬赏:5 飞吻

            var db = DBase.GetInstance();

            var list = db.Queryable<RoleUser, RoleMenu, Menu>((ru, rm, mu) => new object[] {

              JoinType.Left,ru.RoleId==rm.RoleId,

              JoinType.Left,rm.MenuId==mu.Id

            })

            .Where(ru => ru.UserId == 2).Select((ru, rm, mu) => new {  mu = mu }).ToList();

            var re = list.ToList();


            list.ToList() 返回的是一个 匿名类型  a is  new {Menu mu} 


            我现在要对list里面进行去重复项,因为是匿名类型无法去重,请问如何去重?

热忱回答4

 • 文档 分组去重的例子

  0 回复
 • 滨 VIP0
  2018/2/23

  文档中是单表去重,我这个是多个表join去重,不知道如何做。

  0 回复
 • 滨 VIP0
  2018/2/23

  @fate stay night文档中是单表去重,我这个是多个表join去重,不知道如何做。

  0 回复
 • 一样用法

  0 回复

版块

学习文档

最新会员

发布达人

回贴达人