DbMaintenance.CreateTable 该方法无法自动创建列说明信息 返回

求助
3 91
该叫什么 I Can 发布于1周前
悬赏:5 飞吻
List<DbColumnInfo> _listColumn = new List<DbColumnInfo>();
                    foreach (var item in gridData)
                    {
                        DbColumnInfo dbColumnInfo = new DbColumnInfo();
                        dbColumnInfo.DbColumnName = item.f_column;
                        dbColumnInfo.ColumnDescription = item.f_remark;
                        dbColumnInfo.DataType = item.f_datatype;
                        if (item.f_datatype == "varchar" || item.f_datatype == "bit")
                        {
                            dbColumnInfo.Length = Convert.ToInt32(item.f_length);
                        }
                        if (item.f_datatype == "decimal")
                        {
                            dbColumnInfo.DecimalDigits = Convert.ToInt32(item.f_length);
                        }
                        dbColumnInfo.IsPrimarykey = item.f_key == "1" ? true : false;
                        dbColumnInfo.IsNullable = item.f_isnullable == "1" ? true : false;
                        _listColumn.Add(dbColumnInfo);
                    }
                    DB.DbMaintenance.CreateTable(dto.tableName, _listColumn);

采用该方法自动创建数据库表的时候,明明我已经在DbColumnInfo里面创建了列说明信息。但是建立的数据表中,并没有把列说明信息写进去,还需要手动添加一下。


热忱回答3

版块

学习文档

最新会员

发布达人

回贴达人